Convocatòria del procediment selectiu per al concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix de neteja