A18 Declaració responsable instal·lació, inici i exercici activitat itinerant