A14 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CANVI DE TITULAR D'ACTIVITAT